IES FREI MARTÍN SARMIENTO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De conformidade co Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 27 de abril de 2016 (en adiante RGPD) e demais normativa en materia de protección de datos de carácter persoal, INSTITUTO DE ENSINANZA SECUNDARIA FREI MARTÍN SARMIENTO pon de manifesto a presente Política respecto do tratamento e protección de datos personais.

Datos do responsable do tratamento

O responsable deste sitio web, e por tanto de los datos personales que puedan ser recabados por el mismo, es INSTITUTO DE ENSINANZA SECUNDARIA FREI MARTÍN SARMIENTO, con domicilio en AVENIDA DE VIGO 23 de PONTEVEDRA e NIF Q8655321A.

Tanto a entidade responsable dos ficheiros de datos como quen interveña en calquera fase do tratamento e as entidades a quen lles fora comunicados, ao amparo da autorización conferida polo usuario, áchanse sometidos ao máis estrito segredo profesional, comprometéndose expresamente a adoptar os niveis de protección e as medidas necesarias de índole técnica e organizativa que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, mal uso, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, xa a nivel externo como no marco da propia estrutura e persoal dependente, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, proveñan estes de a acción humana ou do medio físico ou natural..

Así mesmo garántese o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas, equipos, locais e centros, que cumpren os requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente en cada momento.

Ámbito de aplicación

Esta política resultará obxecto de aplicación:

 • A aqueles que visiten a páxina web https://iesfreimartinsarmiento.com e/ou que voluntariamente se comuniquen con IES FREI MARTIN SARMIENTO mediante mensaxes de correo electrónico, chat, ou calquera dos formularios de recollida de datos da devandita páxina web.
 • A aqueles que soliciten información sobre os productos e servizos d0 IES FREI MARTIN SARMIENTO o que se subscriban algunha das nosas accións comerciais.
 • A quen estableza unha relación contractual mediante a contratación dos nosos produtos e servizos.
 • A calquera outros que, de forma directa ou indirecta, desen o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan tratados por parte do IES FREI MARTÍN SARMIENTO para calquera das finalidades recollidas na presente Política.

IES FREI MARTÍN SARMIENTO require a aceptación expresa desta política para la utilización de todos os seus productos e servizos.

Así mesmo, avisamos que, excepto no caso da existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario e/ou cliente pode utilizar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que os datos que facilite, deben ser os seus datos persoais correspondentes á súa propia identidade, actualizados, exactos e veraces. O usuario e/ou cliente será o único responsable fronte a calquera dano directo ou indirecto que cause a terceiros ou a IES FREI MARTÍN SARMIENTO polo uso de datos doutra persoa o dos seus propios datos cando sexan falsos, erróneos, desactualizados ou non pertinentes.

O usuario e/ou cliente que comunique datos persoais a IES FREI MARTÍN SARMIENTO declara ser maior de idade, de conformidade co disposto na lexislación española, absténdose en caso contrario de facilitar datos, salvo consentimento ou autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cuales serán considerados responsables dos datos facilitados polos menores ao seu cargo.

Esta Política será de aplicación subsidiaria e/ou complementaria cando existan condicións específicas sobre protección de datos persoais que se establezan con carácter especial e sexan comunicadas, a través dos formularios de rexistro, contratos e/ou condicións dos servizos particulares.

Tipos de datos recabados

Para o correcto funcionamento da web e a prestación dos nosos servizos, poden ser recabados datos anónimos ou de carácter persoal a través dos seguientes medios:

 • Comentarios. Se estes están activos, cando os visitantes deixan comentarios na web, recompilamos os datos que se mostran no formulario de comentarios, así como a dirección IP do visitante e a cadea de axentes de usuario do navegador para axudar á detección de spam.
 • Medios audiovisuais. No caso de que o sitio web permita nalgún momento a publicación de fotografías, vídeos ou calquera outro material audiovisual, aínda que non se recompila ningún dato de carácter persoal, estes serán tratados entendendo que o usuario autoriza expresamente a publicación dos mesmos.
 • Formularios de contacto. Nos formularios que se poñan ao dispor do usuario para poder contactar connosco, solicitaranse os datos habituais deste tipo de comunicacións, como o nome, dirección de correo electrónico e/ou teléfono, e estes datos conservaranse durante un certo período con fins de dar servizo ao cliente.
 • Contratación o reserva de servizos. No caso de contratación e/o reserva dos servizos que ofrecemos a través do noso sitio web, solicitaranse ao usuario os datos necesarios para poder ofrecer devanditos servizos.
 • Cookies. Para a análise e control da navegación do usuario, este sitio web utiliza cookies, nas que se gardan determinados tipos de datos, normalmente anónimos, e estas caducan e elimínanse automaticamente aos poucos días.
 • Contenido incrustado dotros sitios web. Os contidos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, textos etc.)/ etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente da mesma maneira que se o visitante visitase a outra web. Estas web poden recompilar datos do usuario, utilizar cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros e supervisar a interacción con ese contido incrustado. Nestes casos será de aplicación a Política de Privacidade do sitio web responsable do contido incrustado.
 • Analítica. ÇO noso sitio web utilizamos ferramentas para a xeración de estatísticas e estas ferramentas recompilan datos anónimos sobre a navegación dos usuarios.

Finalidades da recollida e do tratamento de datos

Como responsables do tratamento, informamos o usuario e/o cliente da existencia de varios tratamentos e ficheiros nos que se recollen e almacenan os datos persoais comunicados a través deste sitio web.

As finalidades da recollida e tratamento de datos son:

 • Utilización de “cookies” na navegación a través do sitio web, que se almacenan no equipo terminal do usuario (computador ou dispositivo móbil) e recompilan información coa finalidade de mellorar a usabilidade do sitio web, coñecer os hábitos ou necesidades de navegación dos usuarios para poder adaptarse aos eles, así como obter información con fins estatísticos.
 • A utilización de ferramentas de estatística destinadas a medir as visitas da páxina web, o tempo de permanencia das mesmas, a audiencia ou o comportamento, entre outras métricas.
 • No caso dunha comunicación de datos persoais mediante o envío dun correo electrónico ou a través de calquera outro medio, como pode ser un formulario de contacto da páxina web, nese caso a finalidade da recollida e tratamento dos devanditos datos é a atención das consultas e solicitudes de información que se expoñan sobre os produtos e servizos ofrecidos.
 • Na contratación dos servizos ofrecidos por IES FREI MARTÍN SARMIENTO, onde se recollerán unicamente aqueles datos persoais que fosen necesarios para establecer a relación contractual e posibilitar a prestación dos servizos, a súa facturación e pago dos mesmos por parte dos clientes.
 • 416/10000
 • Naqueles casos en que IES FREI MARTÍN SARMIENTO deba acceder e/o tratar datos persoais respecto dos cales o cliente tivese a condición de responsable ou encargado do tratamento, nese caso trataremos devanditos datos en calidade de encargado do tratamento conforme ao previsto no artigo 28 do RGPD e de acordo ao indicado como encargado do tratamento dos datos, incluído nesta Política.
 • Para outras finalidades que, de forma expresa, aparezan recollidas nas condicións específicas que sexan de aplicación ao producto ou servizo correspondente contratado.

Plazo de conservación dos datos personais

INSTITUTO DE ENSINANZA SECUNDARIA FREI MARTÍN SARMIENTO manterá os datos persoais durante o tempo necesario para o cumprimento das finalidades detalladas. No suposto dos datos obxecto de conservación con motivo da a Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, o período de conservación dos mesmos será o detallado en @dicha normativa vixente.

Destinatarios dos datos personais

Os destinatarios dos datos personais recollidos son os seguintes:

 • Os nosos propios empregados no cumprimento das súas funcións.
 • Os nosos provedores se han de intervir na prestación dos servizos, no caso de que iso fose necesario para a prestación dos mesmos.
 • Os órganos xudiciais ou administrativos, así como as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, no caso que así fose requirido conforme á lexislación vixente para proporcionar información relacionada cos nosos clientes, produtos e servizos.
 • Calquera outros que debido á natureza do produto ou servizo deban acceder aos datos facilitados co mesmo, tal e como se detalla nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por usuario e/o cliente.

Dereitos dos usuarios e exercizo dos mesmos

Os usuarios e/ou clientes poderán exercitar en calquera momento os siguientes dereitos recoñecidos polo RGPD:

 • Dereito de acceso: Os usuarios e/o clientes teñen dereito a obter información achega do tratamento realizado dos datos que lle conciernan e acceder aos mesmos.
 • Dereito de rectificación: Os usuarios e/o clientes teñen dereito á rectificación dos seus datos persoais cando fosen inexactos ou incompletos.
 • Dereito de supresión: Os usuarios e/o clientes teñen dereito a que se proceda á supresión dos seus datos cando estes xa non resulten necesarios para a finalidade para a que foron proporcionados ou cando concorran o resto de circunstancias legalmente previstas.
 • Dereito de limitación do tratamento: En determinadas circunstancias os usuarios e/o clientes teñen dereito a solicitar unha limitación no tratamento dos seus datos persoais, de forma que non se apliquen aos mesmos as operacións de tratamento que deban corresponder en cada caso, naqueles supostos previstos no art. 18 do RGPD.
 • Dereito á portabilidade: Os usuarios e/o clientes teñen dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, a condición de que devanditos datos incumban exclusivamente ao usuario e fosen facilitados por este.

Os usuarios poderán exercer os seus dereitos mediante o envío dunha solicitude por escrito dirixida a IES FREI MARTÍN SARMIENTO mediante o correo electrónico ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.gal, indicando o dereito que desexa exercitar e aportando unha copia polas dúas caras do su DNI oo documento legal de identificación.

Aceptación e consentemento

O Usuario declara ser informado das condicións sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de IES FREI MARTÍN SARMIENTO e o sitio web https://iesfreimartinsarmiento.com, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade.

Cambios na presente Política de Privacidade

IES FREI MARTÍN SARMIENTO resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciaremos nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email