IES FREI MARTÍN SARMIENTO

ERASMUS +

Erasmus+ é o programa europeo nos ámbitos da educación, a formación, a xuventude e o deporte para el periodo 2021-2027. Erasmus+ é o programa único que trata de impulsar as perspectivas laborais e o desenvolvemento e crecemento persoal, ademais de axudar aos nosos sistemas de educación, formación e xuventude para proporcionar unha ensinanza e unha aprendizaxe que doten ás persoas das capacidades necesarias para o mercado laboral e para una sociedade actual e futura.

Correo contacto:erasmus@iesfreimartinsarmiento.com

PROCEDEMENTO
Os alumnos tanto do Ciclo de Grao Medio como de Ciclo de Grao Superior, poderán participar no proceso de selección para solicitar unha mobilidade do programa Erasmus + durante o curso 2021/2022 cando cumplan os seguintes requisitos:
 
 • Estar matriculado nun Ciclo de Grao Medio o Ciclo de Grao Superior durante o curso 2021/2022 no IES Frei Martín Sarmiento.
 • Non ter ningún módulo pendente do curso anterior.
 • Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 10/01/2022-14/01/2022, o impreso o podes atopar no seguinte link.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

A duración das mobilidades do programa Erasmus + son de 10 semanas para os Ciclos de Grao Superior e de 11 semanas para os Ciclo de Grao Medio. Estas mobilidades se reparten en función dos seguintes criterios de selección:

 • Expediente académico do primeiro curso.
 • Competencias lingüísticas.
 • Entrevista persoal.

Podes consultar o procedemento completo dos criterios de selección no seguinte link.

ALUMNADO SELECCIONADO

Unha vez que o alumnado sexa seleccionado se publicará un listado do mesmo, tanto na páxina web (Erasmus / Resolucións) como no taboleiro de anuncios do centro (ao carón do departamento de orientación).

O alumnado seleccionado dispón dunha semana para presentar a documentación que se conta máis adiante, no caso de que non se presente a documentación no tempo establecido, quedará excluido do proceso e pasará a ocupar esa mobilidade o alumnado en reserva.

Documentación a entregar in situ ao Coordinador de Programas Internacionais ou a través do correo electrónico (erasmus@freimartinsarmiento.com), se se envía por correo electrónico tódolos documentos estarán en formato non editable:

 • Fotocopia DNI
 • Fotocopia do IBAN – BIC/SWIFT da conta bancaria
 • Currículum Vitae Europass
 • Firma do acordo de compromiso
 • Tarxeta sanitaria europea (se pode complementar cun seguro médico)
 • Seguro obligatorio de Responsabilidade Civil e de accidentes (pode ser xestionado polo IES Frei Martín Sarmiento pero debe dar o seu consentemento por escrito o alumnado).

Ademáis, é obrigatorio asistir a tódalas reunións convocadas polo Coordinador de Programas Internacionais.

DURANTE A MOBILIDADE

 • O alumnado deberá realizar obrigatoriamente a evaluación inicial na plataforma OLS.
 • O alumnado deberá enviar e/uo cubrir toda a documentación que se lle indique nas reunións previas á movilidade.
 • O seguimento da mobilidade realizarase por parte do Coordinador de Programas Internacionais. Este seguemento se poderá realizar por medios telemáticos: Skype, Zoom, correo electrónico, WhatsApp; e/ou visitas “in situ” á institución de acollida.

FINALIZADA A MOBILIDADE

 • O alumnado, tras regrresar da mobilidade reunirase co Coordinador de Programas Internacionais para tramitar a documentación final.
 • Cubrirase un cuestionario xerado dende a aplicación “Beneficary Module”
 • O alumnado cubrirá a evaluación final na plataforma OLS.
 • Se lle entregará ao alumnado o documento suplemento Europass ao título e o suplemento Europass ao certificado.
PROCEDEMENTO E NORMAS DE PARTICIPACIÓN
 
O profesorado do IES Frei Martín Sarmiento que imparta docencia nalgún Ciclo de Grao Medio, poderá participar no proceso de selección para solicitar unha mobilidade do programa Erasmus + durante o curso 2022/2023.

Estas mobilidades repártense en función dos seguintes criterios de selección:

 • Antigüidade no centro
 • Competencias lingüísticas
 • Coordinación/Implicación no desenvolvemento de proxectos europeos
Podes consultar o procedemento completo dos criterios de selección no seguinte link.
 • O profesorado interesado en participar no proceso de selección para as mobilidades do programa Erasmus, deberá entregar nas oficinas do centro o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 20/03/2022 – 22/03/2023, dito impreso o podes atopar no seguinte link.

PROFESORADO SELECCIONADO

 • O profesorado seleccionado para a realización da mobilidade deberá participar activamente en todo eo proceso, antes, durante e despois da mobilidade, para acadar os obxectivos.
 • O profesorado que participe en mobilidades salintes se compromete a participar en mobilidades entrantes, tanto de alumnado como de profesorado, independentemente da súa familia profesional (recepción, formación do profesorado xa sexa na modalidade de job shadowing ou docencia, etc).
 • O profesorado seleccionado para a realización da mobilidade comprométese  a completar totalmente a súa estancia no estranxeiro. En caso de non finalizala, salvo por causas de forza maior e debidamente xustificadas deberá devolver toda a axuda económica.
CONVOCATORIA ALUMNADO MARZO-XUÑO 2022
Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 10/01/2022 e o14/01/2022.
 
CONVOCATORIA PROFESORADO MARZO-XUÑO 2022
Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 23/03/2022 e o 28/03/2022.
O noso alumno de 1º Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Pablo Bugallo está a facer as prácticas da FCT en Malta,concretamente na empresa Delta. Xunto a él, atópase Adrián Sieiro, ex alumno do noso instituto, o cal tamén fixo unha beca Erasmus o curso pasado e tras rematala foi contratado pola empresa.

Moitos parabéns Pablo!! segue aprendendo e desfrutando desta incrible experiencia grazas á beca Erasmus do proxecto 2020-1-ES01-KA103-078076.

 

La alumna de CS de Estética Integral y Bienestar Lucía Lemos, ha realizado la Formación en Centros de Trabajo (FCT) mediante una movilidad del programa Erasmus +. La duración de esta movilidad ha sido desde mediados de marzo hasta mayo. Estas prácticas se realizaron en la empresa Blanca Clinic (Malta).

Durante su estancia en la empresa, Lucía realizó diferentes técnicas de tratamientos faciales y corporales, técnicas de depilación y aplicó proceso de estética hidrotermal.

La opinión de Lucía de esta movilidad es: “Erasmus es descubrir sensaciones que no sabías que existían, emociones que no sabías que podían existir, lugares que te observan el alma, personas que se convierten en familia, desbloquear miedos y saber atravesarlos, aprender a quererte y querer con el alma”

O proxecto 2020-KA-226-VET é unha asociación formada por IES Frei Martín Sarmiento, COOPETAPE Cooperativa de Ensino CRL, Střední škola polytechnická, Olomouc, CIFP A Xunqueira. Esta asociación, baseándose no enfoque do plan Europeo de Acción Dixital que busca unha educación e formación dixitais de alta calidade e inclusivas e tendo en conta as 11 accións agrupadas en torno ás tres prioridades (P1:facer un mellor uso da tecnología dixital para a ensinanza e o aprendizaxe, P2: desenvoltar competencias e capacidades dixitais e P3: mellorar a educación grazas a un mellor análise dos datos e das previsións) de dito plan, marcouse unha serie de obxectivos como son: mellorar a calidade e oferta da educación de formación profesional apoiado en novos enfoques innovadores baseados nas tecnoloxías da información e a comunicación e o aprendizaxe online, ademáis de establecer e potenciar canais que retroalimenten e actualicen as necesidades do mercado laboral e sociedade a través do vínculo creado entre a comunidade educativa de fp e o texido empresarial.

Este proyecto ten unha duración de 15 meses e se celebrarán catro reunións transnacionais:

1) REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada en Pontevedra os días 29, 30 Septembro e 1 Outubro de 2021.

2) SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada os días 17,18,19 de Novembro en Vila Praia de Áncora (Portugal).

3) TERCEIRA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebradan os días 02,03,04 de Marzo en Olomouc (República Checa)

4) CARTA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada os días 11,12,13 de Maio en Pontevedra (IES Frei Martín Sarmiento)

PROFESORADO

Os profesores Luis E. Ruiz de Cortázar Díaz, Óscar García Freire e Alicia Fontán Soto, realizaron unha mobilidade jobshadowing dunha semana de duración dende 01/05/2022 ata o 07/05/2022 pola rexión francesa de Normandía. Esta mobilidade, pertence á execución do proxecto 2021-1-ES01-KA121-VET-000011069. Un breve resumo das diferentes actividades que se realizaron durante esta mobilidade son:

Chegada a LPO Leclerc Navarré,recibidos pola vicedirectora Mrs Kaya e a coordinadora de programas internacionais Catherine Toth Solignac.

Visita guiada polo Lyceé Leclerc Navarré, coñecendo as súas diferentes instalacións, tales como biblioteca, sala de profesores, aulas teóricas e aulas obradoiro das diferentes especialidades que se imparten na escola. Este mesmo día visitamos a empresa Hexaôm, empresa punteira francesa, especializada no desenvolvemento de vivendas sostibles, baseadas no conceto YRYS.

Por último, o primeiro día realizouse unha visita cultural en Saint Cénerie-le Gérei.

O segundo día, encontrámonos co profesor Phillipp Herrouin para visitar a Residencia de maiores EHPD Charles Aveline. Este complexo, de carácter público, construíuse no ano 2003, fixemos percorrido por toda a Residencia, visitando as estancias comúns, cociñas, enfermería e farmacia, onde se prepara a medicación diaria e semanal dos residentes, habitacións individuais con baño privado adaptado, que son moi espaciosas.

Pola tarde estivemos en Lycée Charles Tellier na localidade de Condé sur Normandie coa profesora Catherine Toth Solignac. Nos recibe Dª Lucile Fortier, directora do Lycée e D. Loïc Laignel, director delegado de formación do centro educativo.

Este centro conta con 14 títulos de campión de Francia das Skills no campo da Formación Profesional dentro da rama de Electricidade, o que o convirte nun centro de excelencia e nun referente para todo o país.

O terceiro día, visita a Lycée 3ifa, escola privada na que se imparten os ciclos de perruquería, automoción, restauración, hostalería e comercio.

Nos recibe o director Mr Antoine Reynald, comenzamos o percorrido pola escola visitando en primeiro lugar os obradoiros de automoción (carrocería e pintura), os obradoiros de panadería, pastelería, carnicería e cociña, para terminar no obradoiro de perruquería, onde o profesor amosounos o método de  ensinanza/aprendizaxe que emprega co alumnado. Ao mediodía, saída cara Mayenne para visitar as dúas fábricas de Ermo (Mold Making Solution) que hai na zona.

Recíbenos o director financiero, Mr Bertrand Hugain e fainos unha presentación da empresa na que amosa o seu volume de negocio e expansión dende a súa creación ata a actualidade. Esta empresa crea fundamentalmente os moldes para fabricar os tapóns que posteriormente serán utilizados en diversos envases para a industria cosmética (Kèrastase, Lórèal y Garnier) e alimentaria  agua Évian).

Carto día, visita cultural ás praias do Desembarco de Normandía.

Quinto día, visita ao lycée Leclerc-Navarrette, onde fumos á epicerie d´idèes (mercado) onde os alumnos do ciclo de comercio venden productos de cercanía e ecolóxicos da rexión normanda.

A continuación ten lugar unha rolda de prensa con periodistas locais, onde plasmouse a importancia dos proxectos Erasmus+ nos diferentes sectores.

 

ALUMNADO

Seis alumnos de C.M. de Estética y Fabricación Mecánica han realizado su formación de centros de trabajo (FCT) durante los meses de Marzo-Junio, en diferentes empresas de Alemania, Italia y Malta. En este tiempo han experimentado diferentes metodologías y técnicas de trabajo; mejoraron competencias lingüísticas y se impregnaron de la cultura de cada país.

Las empresas donde han realizado estas prácticas fueron: SACS Aerospace GmbH (Juan Hofschulte Rodriguez), Melita Manufacturing Company (Alejandro Mosteiro Alba), Skin Solutions (Lucía Iglesias Olivera, Lucía Búa Cochón), RRNails & CO DI Renata Ricco ( Andrea Expósito Estévez), Langianese Iola Debora (Tamara Silva Pereira).

PROFESORADO

A profesora Alicia Fontán Soto, do IES Frei Martín Sarmiento, realizou o pasado curso 2022- 2023 unha mobilidade de tipo jow shadowing en Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, na cidade de Seinäjoki, Finlandia.

Esta mobilidade tivo un total de 5 días de duración: dende o 22 ata o 26 de maio de 2023 e se enmarca dentro do proxecto 2022-1-ES01-KA121-VET-000056534.

Dentro das actividade realizadas na mobilidade podemos destacar:

Día 22: visita ao campus Sedu suuphjantie e presentación do centro IES Frei Martín Sarmiento. Coñecemos as instalacións, aulas e equipamentos da universidade, asi coma a residencia de estudantes, Seinajöen lukio.

Día 23: visita ás instalacións da SeAMK laboratoriot (Universidade de ciencias aplicadas de Seinäjoki). Esta institución, que conta cun total de 200 mobilidades internacionais para o seu alumnado e con 570 alumnos cursando graos internacionais, é un claro exemplo da aposta polas mobilidades como forma de enriquecer o país.

Día 24: Coñecemos as instalacións onde se realizan os estudos de peiteado. O profesorado encargado de impartir as diferentes materias nos aclaran o perfil de alumnado, a metodoloxía empregada e os diferentes recursos cos que contan. Finalmente e nos poñemos na pel da clientela.

Pola tarde visitamos a biblioteca de Seinäjoki (Aalto centre), referente na arquitectura mundial.

Día 25: visita ao Rastaantaival campus (OIVA), onde se imparten estudos básicos ao alumnado especialmente vulnerable (de orixe inmigrante, familias desestruturadas, con dificultades de aprendizaxe por motivo de descoñecemento da lingua finesa…). Neste centro de estudos se prioriza a aprendizaxe en valores como a autoestima ou adquirir habilidades para o traballo na vida real.

Día 26: despedida resumindo os aspectos máis salientables da visita co centro de acollida, intercambiando puntos de vista e abrindo portas a posibles novos proxectos e visitando a reserva natural de Kyrkösjärvi

ALUMNADO

Los alumnos de C.M. Instalaciones Electrotécnicas (Alejandro Santos González y Rubén González Guerra) y la alumna de C.M. Estética y Belleza, Inés Macenlle Martínez, han realizado su formación de centros de trabajo (FCT) durante los meses de Marzo-Junio, en diferentes empresas de República Checa y Malta.

A continuación, dejamos un pequeño resumen de sus experiencias:

Alejandro Santos González

Mi movilidad Erasmus ha sido en la ciudad de Olomouc (República Checa).
La empresa en la que realicé la formación se dedicaba al sector eléctrico, desde industria hasta reparaciones básicas en viviendas. Al principio realicé labores básicas como la colocación de enchufes, pulsadores e interruptores en edificios en construcción, con el paso de los días y bajo supervisión me fueron dando más autonomía y tareas que requerían de conocimientos, como la instalación del cableado eléctrico de un hotel, cuadros eléctricos, montaje de placas solares, desmantelamiento de instalaciones eléctricas.

El trato recibido por parte de la empresa, tutor y compañeros ha sido excelente. Desde el primer día nos recibieron muy bien, nos compraron ropa de trabajo y nos facilitaron todo lo posible la adaptación.

He aprendido muchas cosas de la Republica Checa, de su historia, de su gente y de su cultura que desconocía antes de esta movilidad. Sobre mi destino Olomouc decir que es una ciudad preciosa, que no tiene nada que envidiarle a otras ciudades más grandes como Brno u otras más turísticas como Karlovy Vary. El centro histórico, es bastante grande y con monumentos y edificios que te sumergen en otra época con algún bar-restaurante, donde puedes disfrutar de las famosas cervezas Checas a un precio bastante bueno.

También algo a destacar es el transporte público que es maravilloso, funciona casi todo el día, con conexiones a todas partes, y barato.

Algo que costó un poco fue acostumbrarse al clima. Cuando llegué hacía frío todo el día, algo a lo que no estaba acostumbrado, a finales de marzo seguía nevando y se hacía de noche a las 5 de la tarde. Con el paso de los días el tiempo cambió muy rápido, parte de Mayo y Junio rozamos los 30 grados y se hacía de día sobre las 4:30 am.

Otro punto a destacar creo que es que la facilidad que te brinda Olomouc para viajar ya que tiene muy buenas conexiones con toda Europa. Tuve la suerte de visitar lugares que no pensaría visitar nunca por la lejanía, como fue Budapest, con la que quedé sorprendido o como con Cracovia o Praga. Visité también Brno, y pueblos pequeños con encanto en Moravia como Litovel.

En conclusión, podría decirse que sino ha sido la mejor experiencia que he vivido hasta ahora es una de la mejores, no solo por el ámbito académido/laboral, sino por todas las emociones, amistades y vivencias.


Rubén González Guerra

Mi movilidad Erasmus ha sido en la ciudad de Olomouc (República Checa).

Tengo que decir que me costó mucho mi decisión de irme, nunca había hecho nada parecido y al final me fui a un país muy diferente (República Checa) y con unas costumbres totalmente distintas. Los primeros días allí me resultaron difíciles ya que era todo nuevo para mí, pero sí que es cierto, que aunque me costase conseguí disfrutar mucho la experiencia, acostumbrarme a todo y acabar valorando mucho todo lo que hice.

En la empresa la verdad que fue todo muy fácil desde el principio, solo había una persona que hablaba inglés y trabajamos todos los días con esta persona, las tareas que nos mandaban no eran muy complicadas y siempre nos explicaban bien como hacer todo para que no hubiese ningún problema. La verdad que el resto de los compañeros en la empresa eran muy majos e intentábamos comunicarnos con ellos, con alguna palabra en checo al igual que ellos intentaban comunicarse con alguna palabra en español y mediante gestos.

Con el idioma tuve un poco de miedo, ya que cuando llegué allí no tenía casi nada de fluidez con el idioma y en República Checa es difícil encontrar gente que sepa inglés, pero la verdad es que muy rápidamente hablando con gente en la residencia y en la empresa coges fluidez y te sientes cómodo hablando el idioma y aprendes mucho también.

El erasmus es una experiencia complicada ya que te obliga a salir de tu zona de confort y te ves en situaciones nuevas, pero es algo muy positivo para ti. Vas a aprender un montón, vas a saber manejarte en situaciones que nunca te habías visto y vas a conocer a mucha gente increíble y es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo ya que es muy positiva.

CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE QUEN SOMOS, ONDE ESTAMOS, A NOSA HISTORIA, AS NOSAS INSTALACIÓNS, ORGANIGRAMA, HORARIOS OU SOBRE O NOSO FUNCIONAMENTO
SABER MÁIS

ALUMNADO E FAMILAS

INFORMACIÓN SOBRE O ANPA XOCAS, OS HORARIOS DOS GRUPOS, OS XUSTIFICANTES DE AUSENCIA, O CONTACTO COS PROFESORES, ABALAR, HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS, FORMULARIOS E WEBS DO ALUMNADO
SABER MÁIS

OFERTA EDUCATIVA E PROXECTOS

INFORMACIÓN SOBRE A NOSA OFERTA EDUCATIVA, O ERASMUS +, O AULA DE EMPRENDEMENTO, A BIBLIOTECA, A REVISTA PARAQUENAQUEIRA, NORMALIZACIÓN LINGÚÍSITCA E PROXECTOS DO CENTRO.
SABER MÁIS

EMPRESAS E ASOCIACIÓNS

INFORMACIÓN SOBRE OS CONVENIOS DO CENTRO CON EMPRESAS, A BOLSA DE EMPREGO, EMPRESAS FCT, CONTACTO DE EMPRESAS CO CENTRO OU APARICIÓNS EN PRENSA.
SABER MÁIS

TRÁMITE E DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIÓNS DE CUALIFICACIÓNS, O PROCESO DE ADMISIÓN, SOLICITUDE DE CERTIFICACOS OU CONTACTO A TRAVÉS DE FORMULARIOS WEB.
SABER MÁIS

NOVAS ERASMUS +

Erasmus + en Olomuc e Lecce

Queremos felicitar a las alumnas de CM Instalaciones Eléctricas (Nuria Alonso Barros) y de CM Peluquería (Jennifer Otero Señoráns y Noela Muñoz Pousada), las cuales

LER MÁIS »

FORMULARIO CONTACTO ERASMUS +