IES FREI MARTÍN SARMIENTO

ERASMUS +

Erasmus+ é o programa europeo nos ámbitos da educación, a formación, a xuventude e o deporte para el periodo 2021-2027. Erasmus+ é o programa único que trata de impulsar as perspectivas laborais e o desenvolvemento e crecemento persoal, ademais de axudar aos nosos sistemas de educación, formación e xuventude para proporcionar unha ensinanza e unha aprendizaxe que doten ás persoas das capacidades necesarias para o mercado laboral e para una sociedade actual e futura.

Correo contacto:erasmus@iesfreimartinsarmiento.com

PROCEDEMENTO
Os alumnos tanto do Ciclo de Grao Medio como de Ciclo de Grao Superior, poderán participar no proceso de selección para solicitar unha mobilidade do programa Erasmus + durante o curso 2021/2022 cando cumplan os seguintes requisitos:
 
 • Estar matriculado nun Ciclo de Grao Medio o Ciclo de Grao Superior durante o curso 2021/2022 no IES Frei Martín Sarmiento.
 • Non ter ningún módulo pendente do curso anterior.
 • Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 10/01/2022-14/01/2022, o impreso o podes atopar no seguinte link.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

A duración das mobilidades do programa Erasmus + son de 10 semanas para os Ciclos de Grao Superior e de 11 semanas para os Ciclo de Grao Medio. Estas mobilidades se reparten en función dos seguintes criterios de selección:

 • Expediente académico do primeiro curso.
 • Competencias lingüísticas.
 • Entrevista persoal.

Podes consultar o procedemento completo dos criterios de selección no seguinte link.

ALUMNADO SELECCIONADO

Unha vez que o alumnado sexa seleccionado se publicará un listado do mesmo, tanto na páxina web (Erasmus / Resolucións) como no taboleiro de anuncios do centro (ao carón do departamento de orientación).

O alumnado seleccionado dispón dunha semana para presentar a documentación que se conta máis adiante, no caso de que non se presente a documentación no tempo establecido, quedará excluido do proceso e pasará a ocupar esa mobilidade o alumnado en reserva.

Documentación a entregar in situ ao Coordinador de Programas Internacionais ou a través do correo electrónico (erasmus@freimartinsarmiento.com), se se envía por correo electrónico tódolos documentos estarán en formato non editable:

 • Fotocopia DNI
 • Fotocopia do IBAN – BIC/SWIFT da conta bancaria
 • Currículum Vitae Europass
 • Firma do acordo de compromiso
 • Tarxeta sanitaria europea (se pode complementar cun seguro médico)
 • Seguro obligatorio de Responsabilidade Civil e de accidentes (pode ser xestionado polo IES Frei Martín Sarmiento pero debe dar o seu consentemento por escrito o alumnado).

Ademáis, é obrigatorio asistir a tódalas reunións convocadas polo Coordinador de Programas Internacionais.

DURANTE A MOBILIDADE

 • O alumnado deberá realizar obrigatoriamente a evaluación inicial na plataforma OLS.
 • O alumnado deberá enviar e/uo cubrir toda a documentación que se lle indique nas reunións previas á movilidade.
 • O seguimento da mobilidade realizarase por parte do Coordinador de Programas Internacionais. Este seguemento se poderá realizar por medios telemáticos: Skype, Zoom, correo electrónico, WhatsApp; e/ou visitas “in situ” á institución de acollida.

FINALIZADA A MOBILIDADE

 • O alumnado, tras regrresar da mobilidade reunirase co Coordinador de Programas Internacionais para tramitar a documentación final.
 • Cubrirase un cuestionario xerado dende a aplicación “Beneficary Module”
 • O alumnado cubrirá a evaluación final na plataforma OLS.
 • Se lle entregará ao alumnado o documento suplemento Europass ao título e o suplemento Europass ao certificado.
PROCEDEMENTO E NORMAS DE PARTICIPACIÓN
 
O profesorado do IES Frei Martín Sarmiento que imparta docencia nalgún Ciclo de Grao Medio, poderá participar no proceso de selección para solicitar unha mobilidade do programa Erasmus + durante o curso 2022/2023.

Estas mobilidades repártense en función dos seguintes criterios de selección:

 • Antigüidade no centro
 • Competencias lingüísticas
 • Coordinación/Implicación no desenvolvemento de proxectos europeos
Podes consultar o procedemento completo dos criterios de selección no seguinte link.
 • O profesorado interesado en participar no proceso de selección para as mobilidades do programa Erasmus, deberá entregar nas oficinas do centro o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 20/03/2022 – 22/03/2023, dito impreso o podes atopar no seguinte link.

PROFESORADO SELECCIONADO

 • O profesorado seleccionado para a realización da mobilidade deberá participar activamente en todo eo proceso, antes, durante e despois da mobilidade, para acadar os obxectivos.
 • O profesorado que participe en mobilidades salintes se compromete a participar en mobilidades entrantes, tanto de alumnado como de profesorado, independentemente da súa familia profesional (recepción, formación do profesorado xa sexa na modalidade de job shadowing ou docencia, etc).
 • O profesorado seleccionado para a realización da mobilidade comprométese  a completar totalmente a súa estancia no estranxeiro. En caso de non finalizala, salvo por causas de forza maior e debidamente xustificadas deberá devolver toda a axuda económica.
CONVOCATORIA ALUMNADO MARZO-XUÑO 2022
Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 10/01/2022 e o14/01/2022.
 
CONVOCATORIA PROFESORADO MARZO-XUÑO 2022
Entregar nas oficinas do centro, o impreso de solicitude cuberto no periodo de tempo comprendido entre o 23/03/2022 e o 28/03/2022.
O noso alumno de 1º Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Pablo Bugallo está a facer as prácticas da FCT en Malta,concretamente na empresa Delta. Xunto a él, atópase Adrián Sieiro, ex alumno do noso instituto, o cal tamén fixo unha beca Erasmus o curso pasado e tras rematala foi contratado pola empresa.

Moitos parabéns Pablo!! segue aprendendo e desfrutando desta incrible experiencia grazas á beca Erasmus do proxecto 2020-1-ES01-KA103-078076.

O proxecto 2020-KA-226-VET é unha asociación formada por IES Frei Martín Sarmiento, COOPETAPE Cooperativa de Ensino CRL, Střední škola polytechnická, Olomouc, CIFP A Xunqueira. Esta asociación, baseándose no enfoque do plan Europeo de Acción Dixital que busca unha educación e formación dixitais de alta calidade e inclusivas e tendo en conta as 11 accións agrupadas en torno ás tres prioridades (P1:facer un mellor uso da tecnología dixital para a ensinanza e o aprendizaxe, P2: desenvoltar competencias e capacidades dixitais e P3: mellorar a educación grazas a un mellor análise dos datos e das previsións) de dito plan, marcouse unha serie de obxectivos como son: mellorar a calidade e oferta da educación de formación profesional apoiado en novos enfoques innovadores baseados nas tecnoloxías da información e a comunicación e o aprendizaxe online, ademáis de establecer e potenciar canais que retroalimenten e actualicen as necesidades do mercado laboral e sociedade a través do vínculo creado entre a comunidade educativa de fp e o texido empresarial.

Este proyecto ten unha duración de 15 meses e se celebrarán catro reunións transnacionais:

1) REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada en Pontevedra os días 29, 30 Septembro e 1 Outubro de 2021.

2) SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada os días 17,18,19 de Novembro en Vila Praia de Áncora (Portugal).

3) TERCEIRA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebradan os días 02,03,04 de Marzo en Olomouc (República Checa)

4) CARTA REUNIÓN TRANSNACIONAL

Celebrada os días 11,12,13 de Maio en Pontevedra (IES Frei Martín Sarmiento)

Os profesores Luis E. Ruiz de Cortázar Díaz, Óscar García Freire e Alicia Fontán Soto, realizaron unha mobilidade jobshadowing dunha semana de duración dende 01/05/2022 ata o 07/05/2022 pola rexión francesa de Normandía. Esta mobilidade, pertence á execución do proxecto 2021-1-ES01-KA121-VET-000011069. Un breve resumo das diferentes actividades que se realizaron durante esta mobilidade son:

Chegada a LPO Leclerc Navarré,recibidos pola vicedirectora Mrs Kaya e a coordinadora de programas internacionais Catherine Toth Solignac.

Visita guiada polo Lyceé Leclerc Navarré, coñecendo as súas diferentes instalacións, tales como biblioteca, sala de profesores, aulas teóricas e aulas obradoiro das diferentes especialidades que se imparten na escola. Este mesmo día visitamos a empresa Hexaôm, empresa punteira francesa, especializada no desenvolvemento de vivendas sostibles, baseadas no conceto YRYS.

Por último, o primeiro día realizouse unha visita cultural en Saint Cénerie-le Gérei.

O segundo día, encontrámonos co profesor Phillipp Herrouin para visitar a Residencia de maiores EHPD Charles Aveline. Este complexo, de carácter público, construíuse no ano 2003, fixemos percorrido por toda a Residencia, visitando as estancias comúns, cociñas, enfermería e farmacia, onde se prepara a medicación diaria e semanal dos residentes, habitacións individuais con baño privado adaptado, que son moi espaciosas.

Pola tarde estivemos en Lycée Charles Tellier na localidade de Condé sur Normandie coa profesora Catherine Toth Solignac. Nos recibe Dª Lucile Fortier, directora do Lycée e D. Loïc Laignel, director delegado de formación do centro educativo.

Este centro conta con 14 títulos de campión de Francia das Skills no campo da Formación Profesional dentro da rama de Electricidade, o que o convirte nun centro de excelencia e nun referente para todo o país.

O terceiro día, visita a Lycée 3ifa, escola privada na que se imparten os ciclos de perruquería, automoción, restauración, hostalería e comercio.

Nos recibe o director Mr Antoine Reynald, comenzamos o percorrido pola escola visitando en primeiro lugar os obradoiros de automoción (carrocería e pintura), os obradoiros de panadería, pastelería, carnicería e cociña, para terminar no obradoiro de perruquería, onde o profesor amosounos o método de  ensinanza/aprendizaxe que emprega co alumnado. Ao mediodía, saída cara Mayenne para visitar as dúas fábricas de Ermo (Mold Making Solution) que hai na zona.

Recíbenos o director financiero, Mr Bertrand Hugain e fainos unha presentación da empresa na que amosa o seu volume de negocio e expansión dende a súa creación ata a actualidade. Esta empresa crea fundamentalmente os moldes para fabricar os tapóns que posteriormente serán utilizados en diversos envases para a industria cosmética (Kèrastase, Lórèal y Garnier) e alimentaria  agua Évian).

Carto día, visita cultural ás praias do Desembarco de Normandía.

Quinto día, visita ao lycée Leclerc-Navarrette, onde fumos á epicerie d´idèes (mercado) onde os alumnos do ciclo de comercio venden productos de cercanía e ecolóxicos da rexión normanda.

A continuación ten lugar unha rolda de prensa con periodistas locais, onde plasmouse a importancia dos proxectos Erasmus+ nos diferentes sectores.

CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE QUEN SOMOS, ONDE ESTAMOS, A NOSA HISTORIA, AS NOSAS INSTALACIÓNS, ORGANIGRAMA, HORARIOS OU SOBRE O NOSO FUNCIONAMENTO
SABER MÁIS

ALUMNADO E FAMILAS

INFORMACIÓN SOBRE O ANPA XOCAS, OS HORARIOS DOS GRUPOS, OS XUSTIFICANTES DE AUSENCIA, O CONTACTO COS PROFESORES, ABALAR, HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS, FORMULARIOS E WEBS DO ALUMNADO
SABER MÁIS

OFERTA EDUCATIVA E PROXECTOS

INFORMACIÓN SOBRE A NOSA OFERTA EDUCATIVA, O ERASMUS +, O AULA DE EMPRENDEMENTO, A BIBLIOTECA, A REVISTA PARAQUENAQUEIRA, NORMALIZACIÓN LINGÚÍSITCA E PROXECTOS DO CENTRO.
SABER MÁIS

EMPRESAS E ASOCIACIÓNS

INFORMACIÓN SOBRE OS CONVENIOS DO CENTRO CON EMPRESAS, A BOLSA DE EMPREGO, EMPRESAS FCT, CONTACTO DE EMPRESAS CO CENTRO OU APARICIÓNS EN PRENSA.
SABER MÁIS

TRÁMITE E DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIÓNS DE CUALIFICACIÓNS, O PROCESO DE ADMISIÓN, SOLICITUDE DE CERTIFICACOS OU CONTACTO A TRAVÉS DE FORMULARIOS WEB.
SABER MÁIS

NOVAS ERASMUS +

ÚLTIMAS NOVAS

Exposición “Desde a fiestra”

O grupo de 1º de Bacharelato de Artes do IES Frei Martín Sarmiento queremos convidarvos a visualizar a nosa exposición “Desde a fiestra”, que temos

LER MÁIS »
ÚLTIMAS NOVAS

Correlingua

Unha nova edición do Correlingua onde o noso instituto estivo representado polo alumnado de 1⁰ ESO e 1⁰ PDC. Ao berro de “Na casa, na

LER MÁIS »

FORMULARIO CONTACTO ERASMUS +