COVID-19 Información

Home / COVID-19 Información

Nesta páxina atoparás toda a información sobre á Covid-19 en relación co IES Frei Martín Sarmiento, así como os recursos educativos e sanitarios básicos para unha volta segura á escola | En esta página encontrarás toda la información relativa al Covid-19 en relación con el IES Frei Martín Sarmiento, así como los recursos educativos y sanitarios básicos para una vuelta segura a la escuela |On this webpage you will find all the information related to Covid-19 in relation to the IES Frei Martín Sarmiento, as well as the basic educational and health resources for a safe return to school.

PRÁCTICAS OBRIGATORIAS NO CENTRO | PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN EL CENTRO | MANDATORY USES AT SCHOOL

Escola con sentidiño | Escuela responsable| Responsible School

Espazo de Illamento | Espacio de aislamiento | Isolation space

Mans seguras | Manos Seguras | Safe Hands

Medidas Xerais | Medidas Generales | General Info

Normas na aula | Normas en clase | Classroom Regulations

Uso da máscara | Uso marcarilla | Mask Use

Noticias COVID Educación | Covid Education News

A Xunta retrasa unha semana o inicio do curso en secundaria, bacharelato e FP

O inicio de curso en secundaria atrasarase unha semana e os alumnos de ESO, bacharelato e FP non volverán ás aulas antes do día 23. Será, como estaba previsto, de xeito escalonado nesa xornada e nas dúas seguintes (xoves 24 e venres 25). Esta norma afecta a tódolos centros sostidos con fondos públicos, é dicir, tamén aos concertados, inclusive nas etapas privadas (bacharelato e FP superior).

Ler Máis| Leer Más| Read More

Os equipos covid dos centros escolares

Os máis de 4.000 membros dos equipos Covid dos centros escolares recibirán formación específica sobre coronavirus a partir de setembro, con contidos deseñados pola Consellería de Sanidade en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Ler Máis| Leer Más| Read More

As garantías sanitarias son a prioridade da Xunta

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, subliña que o seu departamento está traballando para un inicio de curso seguro, con todas as garantías sanitarias e dentro da máxima normalidade posible dentro do contexto actual da Covid-19.

Ler Máis | Leer Más | Read More

Preguntas Frecuentes | Frequent Questions

No IES Frei Martín Sarmiento estaremos encantados de resolver todas as dúbidas que teñas en relación á Covid-19 e o noso Centro Educativo. Podes contactar connosco no mail: ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es 

En el IES Frei Martín Sarmiento estaremos encantados de resolver todas las dudas que tengas en relación a la Covid-19 y nuestro Centro Educativo. Puedes contactar con nosotros en el mail: ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es 

At IES Frei Martín Sarmiento we will be happy to answer all the questions you have in relation to Covid-19 and our Educational Center. You can contact us in the mail: ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es 

 

En caso de que apareza algún síntoma no alumnado o que hai que facer é quedar na casa e chamar ao Centro de Saúde correspondente.

En caso de que aparezca algún síntoma en el alumnado lo que hay que hacer es quedarse en casa y llamar al Centro de Salud correspondiente.

In the event that any symptoms appear in the students, what you have to do is stay home and call the corresponding Health Center.

Sí, a máscara é de uso obrigatorio en tódolos espazos do Centro Educativo.

Sí, la mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios del Centro Educativo.

Yes, the mask is mandatory in all spaces of the Educational Center.